Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Acmhainní Daonna agus Forbairt Daoine

Org structure

Tá oifig Acmhainní Daonna agus Forbairt Daoine freagrach as baill agus foireann an Gharda Síochána a earcú, a thraenáil, a fhorbairt agus a bhainistiú. Tá Stiúrthóir Feidhmiúcháin i gceannas na hoifige agus tá sí comhdhéanta de na rannóga seo a leanas:

 1. Rannóg HR & PD an Gharda Síochána, Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce
  Rannóg Gnóthaí Inmheánacha, Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce
  Rannóg Sláinte Ceirde an Gharda Síochána, Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce
  Aonad Caighdeáin Ghairmiúla an Gharda Síochána, Ceanncheathrú an Gharda Síochána, Páirc an Fhionnuisce
  Coláiste Oiliúna an Gharda Síochána, An Teampall Mór, Co. Thiobraid Árann.

Rannóg Acmhainní Daonna & Forbairt Daoine an Gharda Síochána

Is é Rannóg Acmhainní & Forbairt Daoine an Gharda Síochána an príomhrannóg maidir le forbairt beartais agus acmhainní daonna straitéiseach. Tá sí freagrach as comórtais inmheánacha, caidrimh thionsclaíoch, comhionannas & éagsúlacht, imscaradh thar lear, imscaradh acmhainní agus aistrithe, Cúltaca an Gharda Síochána, Sláinte & Sábháilteacht agus an tseirbhís chúnaimh d’fhostaithe. Cuirfidh sí na taifid seo a leanas ar fáil ar láithreán gréasáin an Gharda Síochána:

 • Lámhleabhar córais Sláinte & Sábháilteachta
 • Ráiteas Beartais Sláinte agus Sábháilteachta Ceirde an Choimisinéara
 • MOU idir an Garda Síochána agus an tÚdarás Sláinte agus Sábháilteachta
 • Staitisticí Díobhálacha Ceirde do 2014
 • Clár Caomhnaithe Éisteachta
 • An t-ionstraim Reachtúil a rialaíonn I.R. Arduithe Céime 485/2006 - Rialacháin an Gharda Síochána (Ardú Céime) 2006.
 • Cód Cleachtais, An Coimisinéir um Cheapacháin Seirbhíse Poiblí a cheapadh chuig poist sa Státseirbhís agus sa tSeirbhís Phoiblí (nasc chuig www.cpsa.ie)

An Rannóg Sláinte Ceirde

Is é ról an tSeirbhís Sláinte Ceirde comhairle a chur ar Choimisinéir an Gharda Síochána maidir le inniúlacht i gcomhair dualgais, agus sláinte gach fostaí de chuid an Gharda Síochána a chosaint, a chothabháil agus a chur chun cinn. Is éard atá sa tSeirbhís ná Príomh-Oifigeach Leighis, beirt Sainlianna Sláinte Ceirde eile, cúigear Altra Sláinte Ceirde agus foireann Riaracháin. Tá sainchomhairleoirí liachta breise sa tseirbhís. Féach ar bheathaisnéis an Phríomh-Oifigeach Leighis anseo.

Stiúrthóireacht AD an Gharda Síochána, Teach Áth Luimnigh, An Uaimh:

1. Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna – Páirc Ghnó an IDA, Baile Sheáin, An Uaimh, Co. na Mí, C15 DR90 - 046 903 6818
2. Bainistíocht Acmhainní - 046 903 6815/046 903 6835 – HRM_Records@garda.ie
3. Comórtais/Aistrithe do Shibhialtaigh - 046 903 6853 - HRPD.CivilianCompetitions@garda.ie
4. Ró-íocaíochtaí/Disciplíní- 046 903 6816 - HRM.Overpayments@garda.ie
5. Pá agus Pinsin do Shibhialtaigh - 046 903 6858 - HRM.CivilianPayandPensions@garda.ie
6. Pinsin Ghardaí - 046 903 6841 - HRM-pension@garda.ie
7. Seirbhísí Corparáideacha - 046 903 6857
8. Riarachán Acmhainní Daonna – 046 903 6826
9. Caidrimh Thionsclaíoch – 046 903 6830
10. Saoire Bhreoiteachta do Ghardaí - 046 903 6852 - HRM_Sick@garda.ie
11. Saoire Bhreoiteachta do Shibhialtaigh – 046 903 6852 - HRM.CivilianSick@garda.ie

Stiúrthóireacht Acmhainní Daonna an Gharda Síochána

Tá an Stiúrthóireacht freagrach as an chuid is mó de na feidhmeanna AD riaracháin agus idirbheartaíochta do gach ball den Gharda Síochána agus don fhoireann shibhialta. I measc na bhfeidhmeanna AD atá á riaradh ag an Stiúrthóireacht tá earcú seachtrach chomhaltaí foirne, pá agus pinsin; neamhláithreacht bhreoiteachta, saoire bhliantúil agus scéimeanna a thacaíonn le teaghlaigh (máithreachais, tuismitheoirí, uchtála, saoire chúramóirí srl.), taifid phearsanra, riarachán agus staitisticí. Cuirfear na taifid seo a leanas i seilbh na stiúrthóireachta ar fáil go díreach nó tabharfar faisnéis maidir le conas rochtain a fháil orthu.

Sláinte agus Sábháilteacht:

Cabhraíonn an Rannóg Sláinte agus Sábháilteachta agus tugann sí comhairle don Choimisinéir Gníomhach lena fheidhmeanna reachtúla faoin Acht um Shábháilteacht, Sláinte agus Leas ag an Obair, 2005, lena n-áirítear forbairt beartais, clár agus nósanna imeachta a bhaineann le Sláinte agus Sábháilteacht Ceirde d'fhostaithe agus do chuairteoirí an Gharda Síochána chuig áitreabh an Gharda Síochána. Déanann an Rannóg monatóireacht freisin ar chur i bhfeidhm, rolladh amach agus comhlíonadh na mbeartas agus na nósanna imeachta sin agus reachtaíocht agus Rialacháin Sláinte agus Sábháilteachta ábhartha eile, chun sábháilteacht gach ball agus fostaí den Gharda Síochána agus cuairteoirí chuig Stáisiúin an Gharda Síochána agus áitribh eile in Eastát an Gharda Síochána a chinntiú.

Thar Lear:

Tá an Pearsanra san Oifig Thar Lear freagrach as comhaltaí ar seirbhís den Gharda Síochána a imscaradh ar iasacht chuig na Náisiúin Aontaithe, an tAontas Eorpach agus OSCE (an Eagraíocht um Shlándáil agus Comhar san Eoraip) maidir le dualgas síochánaíochta thar lear, i gcomhar leis na Ranna Dlí agus Cirt agus Comhionannais agus Gnóthaí Eachtracha & Trádála.

Roghnaítear comhaltaí le haghaidh dualgas den sórt sin agus cuirtear oiliúint chuí ar fáil do na comhaltaí roghnaithe roimh imscaradh. Roghnaítear Ceann Toscaireachta le linn an imscartha, chun a chinntiú go gcomhlíonann na comhaltaí atá fós faoi réir na rialachán agus cóid smachta etc. an Gharda Síochána agus iad á n-imscaradh thar lear leis an gcéanna agus chun sábháilteacht agus leas na gcomhaltaí agus iad thar lear a chinntiú agus monatóireacht a dhéanamh orthu.

Boinn Scott.

Tá liosta buaiteoirí na mBonn Scott ar fáil anseo.
 
An Rannóg um Shaoire Breoiteachta

 • Déanfar gach comhad/taifead maidir le Saoire Bhreoiteachta a scaoileadh lasmuigh den FOI don té lena mbaineann siad agus sin amháin
  Tuairiscítear staitisticí dheireadh na bliana do DPER agus foilsítear iad ar láithreán gréasáin an DPER http://hr.per.gov.ie/sick-leave/ ag léiriú rátaí saoire bhreoiteachta agus costais do chomhaltaí foirne Mionnaithe agus Sibhialta araon.

Is féidir staitisticí saoire bhreoiteachta 2013-2016 a fháil tríd an nasc seo a leanas –

Staitisticí agus Treochtaí Saoire Bhreoiteachta Poiblí 2013 – 2016

Naisc ábhartha chuig láithreán Gréasáin DPER http://hr.per.gov.ie/sick-leave/
Liostaítear na Rialacháin um Shaoire Bhreoiteachta Phoiblí, Imlitreacha, Ceisteanna Coitianta, Prótacal Breoiteachta Poiblí srl. ar an nasc seo.

Aonad Tacaíochta Comórtais

Cuirfimid gach eolas a bhaineann lena (h)agallamh ar fáil do chomhaltaí foirne aonair de réir mar is cuí.

  Staitisticí Scoir / Imeachta (de réir céim / grád, in aghaidh na bliana, cineál imeachta maidir le comhaltaí sibhialta agus baill an Gharda Síochána).

  Staitisticí Scoir Comhaltaí Sibhialta 2017 imeacht comhaltaí sibhialta
   
  2017 Eanáir

  Feabhra

  Márta

  Aibreán

  Bealtaine

  Meitheamh

  Iúil

  Lúnasa

  Meán

  Fómhair

  Deireadh

  Fómhair

  Samhain

  Nollaig

  Iomlán

  Éigeantach

  3   2 1 1 3     3   1   14

  Aois

  3   2 2   4 6   2 4 1   24

  Drochshláinte

  1 1 1 2 1 1     3     1 11

  Bás i Seirbhís

  0     1           1     2

  Éirí as Oifig

  4 2 2 2   1 1 2 5 4 2 4 29
  SLCN*                 1     1 2
  Iomlán 11 3 7 8 2 9 7 2 14 9 4 6 82

  SLCN – Scéim Luathscoir Costas-Neodrach

  Staitisticí scoir an Gharda Síochána 2017 Baill Mhionn
  2017

  Scor deonacha

  Scor éigeantach Urscaoileadh leighis Dífhostú ar phromhadh Éirí as Dífhostú Bás SLCN* Dífhostú SLCN Iomlán
  Eanair 15 3 0 0 2 0 0 0 0 20
  Feabhra 5 8 0 0 0 0 0 0 0 13
  Márta 16 3 2 0 5 0 0 0 0 26
  Aibreáin 11 5 0 0 3 0 1 0 0 20
  Bealtaine 13 3 1 0 3 0 0 0 0 20
  Meitheamh 10 3 0 0 3 0 0 0 0 16
  Iúil 5 7 1 0 6 0 1 0 0 20
  Lúnasa 1 4 0 0 3 0 0 0 0 8
  Meán Fomhair 52 6 2 0 3 1 3 0 0 67
  Deireadh Fomhair 23 2 0 0 6 0 1 0 0 32
  Samhain 11 3 0 0 5 0 0 1 0 20
  Nollaig 10 6 1 0 1 0 2 0 0 20
  Iomlán 172 53 7 0 40 1 8 1 0 282

   SLCN – Scéim Luathscoir Costas-Neodrach

  2017 Coim Leas-Coim Coim Cúnta Príomh Cheann Cheann Cigire Sáirsint Garda Iomlán
  Eanair 0 0 0 1 0 1 8 10 20
  Feabhra 0 0 1 1 0 1 2 8 13
  Márta 0 0 0 0 1 1 7 17 26
  Aibreáin 0 0 1 0 0 3 4 12 20
  Bealtaine 0 0 0 1 0 1 4 14 20
  Meitheamh 0 0 1 0 1 2 5 7 16
  Iúil 0 0 0 0 0 0 6 14 20
  Lunasa 0 0 0 0 2 1 0 5 8
  Meán Fomhair 1 0 0 2 4 7 14 39 67
  Deireadh Fomhair  0 0 0 0 1 1 9 21 32
  Samhain 0 0 0 0 0 2 5 13 20
  Nollaig 0 0 0 1 2 0 8 9 20
  Iomlán 1 0 3 6 11 20 72 169 282

   

  Seo a leanas briseadh síos ar na staitisticí maidir le tionscnaimh a thacaíonn le teaghlaigh go dtí 31/12/17 do chomhaltaí sibhialta agus baill an Gharda Síochána.

  SAOIRE THUISMITHEOIREACHTA GO DTÍ 31/12/2017

    Líon Comhaltaí
  Garda 321

  Sáirsint

  27

  Cigire

  2

  Iomlán

  350

  Postroinnt go dtí 31/12/2017

    Líon ag P/R ar 31/12/2017
  Garda 100

  Sáirsint

  7

  Cigire

  0

  Iomlán

  107

  Sosanna Gairme go dtí 31/12/2017

    Líon ag S/G ar 31/12/2017
  Garda 59

  Sáirsint

  4

  Cigire

  0

  Iomlán

  63

  Sos Gairme Dreasaithe amhail 31/12/2017

   

  Ar Shos Gairme Dreasaithe faoi láthair

  Garda 94

  Sáirsint

  4

  Cigire

  0

  Iomlán

  98

  Bliain Oibre níos Giorra (SWY) go dtí 31/12/2017

   

  Comhaltaí ag baint leasa as SWY go dtí seo

  Líon seachtainí glactha sa bhliain go dtí seo

  Garda 142 966

  Sáirsint

  1 144

  Cigire

  21 6

  Iomlán

  164 1116

  Saoire Chúramóirí go dtí 31/12/2017

   

  Líon ar Shaoire Chúramóirí  faoi láthair

  Garda 3
  Sáirsint 2
  Cigire 0
  Iomlán 5

  Saoire Mháithreachais go dtí 31/12/2017

   

  Ar Saoire Mháithreachais 31/12/2017

  Tús le Saoire Mháithreachais 2017

  Garda 85 216
  Sáirsint 3 12
  Cigire 0 0
  Iomlán 88 228

  Saoire Mháithreachais Neamhíoctha - 31/12/2017

   

  Ar Saoire Mháithreachais amhail 31/12/2017

  Tús le Bliain Saoire Mháithreachais go dtí 2017

  Garda 33 176
  Sáirsint 1 6
  Cigire 0 0
  Iomlán 34 182

  Seo a leanas briseadh síos ar na staitisticí maidir le tionscnaimh a thacaíonn le teaghlaigh in 2017 go dtí an 31 Nollaig do chomhaltaí sibhialta an Gharda Síochána.

  Saoire Thuismitheoireachta      

  Grád

  Líon Iarratasóirí

  TCO 3
  CO 178
  EO 21
  HEO 13
  AP 1
  Teacher 1
  Other 3
  Iomlán 220

  Postroinnt

  Grád Comhaltaí ag P/R ar 31/12/2017

  Glantóir

  3
  TCO 1
  CO 299
  EO 35
  HEO 3
  Accountant 1
  Teacher 2
  Iomlán 344

  Sos Gairme

  Grád Líon ar S/G ag 31/12/2017

  Glantóir

  1
  CO 22
  EO 5
  HEO 1
  Iomlán 29

  Bliain Oibre níos Giorra

  Grád

  Comhaltaí ag baint leasa as SWY in 2017

  Líon seachtainí

  Glantóir 17 107

  Freastalaí seirbhísí

  1 2

  Maor Tráchta

  5 52
  CO 297 1473
  EO 58 243
  HEO 2 8
  AP 3 12
  Teacher 3 29
  Iomlán 386 1926

  Saoire Mháithreachais

  Grád

  Comhaltaí foirne a thosaigh saoire mháithreachais i rith 2017

  Comhaltaí foirne ar Shaoire Mháithreachais 31/12/2017
  CO 41 18
  EO 7 6
  HEO 2 0
  AP 1 0
  Other 1 1
  Iomlán 52 25

  Saoire máithreachais gan phá

  Grád

  Comhaltaí foirne a thosaigh saoire Mháithreachais gan phá i rith 2017

  Comhaltaí foirne ar Shaoire Mháithreachais gan phá 31/12/2017

  AP 1 0
  HEO 3 0
  EO 2 0
  CO 23 4
  Other 2 1
  Iomlán 31 5
    

  Saoire chúramóra

  Grád Líon ar S/C ag 31/12/2017
  EO 2
  CO 3
  Iomlán

  5

  +Doiciméid bheartais a bhaineann le gach Scéim a Thacaíonn le Teaghlaigh - lena n-áirítear Imlitreacha, Treoracha Ceanncheathrú, Fógraí Oifige etc.

  Tá na himlitreacha a leanas ar fáil ar ww.circulars.gov.ie

  Imlitir 22/2009 - Saoire Méala sa Státseirbhís

  Imlitir 4/2013 - Scéim Sos Gairme sa Státseirbhís

  Imlitir 20/2008 - Saoire do Thuismitheoirí sa Státseirbhís - forálacha nua

  Imlitir 14/2009 – Scéim na Bliana Oibre níos Giorra

  Imlitir 31/2001 - Scéim Postroinnte na Státseirbhíse

  Imlitir 11/2013 - Athbhreithniú ar uaireanta oibre agus socruithe oibre sholúbtha do sheirbhísigh shibhialta

  Imlitir 12/2013 - Leasú ar Scéim Postroinnte na Státseirbhíse

  Imlitir 27/2003 - Saoire Bhliantúil

  Imlitir 05/2010 - Saoire um Force Majeure agus Saoire de thoradh Cúiseanna Práinneacha Teaghlaigh

  Imlitir 30/06 - An tAcht um Shaoire Uchtála 2005

  Imlitir 7/1982 - Saoire speisialta le pá ar phósadh

  Imlitir 20/2008 - Saoire Thuismitheoireachta sa Státseirbhís

  Imlitir 9/1987 - Incrimintí

  Imlitir 16/1999 - Sainfhearais Cheartaitheacha atá de dhíth le bheith ag obair le trealamh scáileán taispeána agus aonaid taispeána físe

  Tá an reachtaíocht seo a leanas ar fáil ar www.irishstatutebook.ie

  An tAcht um Eagrú Ama Oibre, 1997

  An tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí, 1998

  An tAcht um Shaoire do Thuismitheoirí (Leasú), 2006 an tAcht um Chosaint Mháithreachais, 1994

  An tAcht um Shaoire Uchtála, 2005

  I.R. Uimh. 63/1925 – Ordú Pinsean an Gharda Síochána

  http://www.irishstatutebook.ie/1925/en/si/0063.html#zzsi63y1925

  I.R. Uimh. 32/1933 Acht an Gharda Síochána (Pinsin), 1933

  http://www.irishstatutebook.ie/1933/en/act/pub/0032/print.html

  I.R. Uimh. 41/1947 Acht an Gharda Síochána (Pinsin), 1947

  http://www.irishstatutebook.ie/eli/1947/act/41/enacted/en/print

  I.R. Uimh. 410/1951 - Ordú Pinsean an Gharda Síochána, 1951

  http://www.irishstatutebook.ie/1951/en/si/0410.html

  I.R. Uimh. 199/1981 - Ordú Pinsean an Gharda Síochána, 1981

  http://www.irishstatutebook.ie/1981/en/si/0199.html  

  • Is féidir comhaid phinsin aonair a chur ar fáil do bhaill foirne aonair le féachaint

  Rannóg Pá agus Pinsean (an Garda Síochána agus Sibhialtach)

  Scála Pá Sibhialtach

  Tá na himlitreacha seo ar fáil anois at www.circulars.gov.ie

  http://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2014/02.pdf  

  http://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2013/08.pdf  

  http://circulars.gov.ie/pdf/circular/finance/2009/28.pdf 

  Doiciméad Beartais Ró-íocaíochtaí   
          
  Doiciméid bheartais/Bunús le haghaidh cinnteoireachta maidir leis na feidhmeanna Pá agus Pinsin go léir:

  Imlitreacha agus Lámhleabhair Aoisliúntais a bhaineann le Pinsin Shibhialta

  http://www.cspensions.gov.ie/superAnnHBs.asp

  Lámhleabhar agus Treoirnótaí Aoisliúntais: Scéim Státseirbhíse Bhunaithe – Nuashonraithe Nollaig 06

  http://www.cspensions.gov.ie/SuperannuationHandbookandGuidanceDec20061.pdf

  Lámhleabhar agus Treoirnótaí Aoisliúntais: Scéim Fostaithe Stáit Neamhbhunaithe – Nunshonraithe Nollaig 07

  http://www.cspensions.gov.ie/SuperannuationHandbookNonEstablishedDecember%2007.pdf

  Imlitir 19/2012 – Tús le Scéim Pinsean Seirbhíse Poiblí Aonair

  http://circulars.gov.ie/pdf/circular/per/2012/19.pdf

  Tá na himlitreacha seo ar fáil ar www.circulars.gov.ie

  Imlitir 11/2012 – Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: socruithe athbhreithnithe i ndáil le drochshláinte agus bás le linn seirbhíse do sheirbhísigh phoiblí pháirtaimseartha.

  Imlitir 12/2009 Scéim Dreasachta Luathscoir

  Maidir le: Imlitir 12/2009: Q&A don Státseirbhís
  Maidir le: Imlitir 12/2009: Dearbhú maidir le híocaíocht iarmhéid na cnapshuime 90% ag gnáthaois pinsin chaomhnaithe faoin Scéim Dreasachta Luathscoir

  Imlitir 10/2008: Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: Modh athbhreithnithe chun liúntais inphinsin inathraithe a ríomh chun críocha pinsin - Meith 08

  Imlitir 33/2007: Socruithe Aoisliúntais na Státseirbhíse - Oct 07

  Imlitir 4/2006: Seirbhís bharúlach a cheannach chun críche aoisliúntais ag Státseirbhísigh Bhunaithe agus Neamhbhunaithe - Meithimh 06

  Imlitir 3/2006: Scéimeanna Pinsean na Státseirbhíse - Leathnú ar an teorainn ama maidir le rogha rochtana atá leagtha amach i gCiorclán 20/2005, agus soiléiriú ar shocruithe pinsin athbhreithnithe do sheirbhís pháirtaimseartha - Aibreán 06

  Imlitir 20/2005 – Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: Socruithe athbhreithnithe do sheirbhísigh phoiblí pháirtaimseartha - Iúil 05

  Imlitir 19/2005 - Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: Modh athbhreithnithe chun teidlíocht pinsin a ríomh do sheirbhísigh phoiblí a bhfuil a gcuid pinsean comhtháite le sochair leasa shóisialaigh - Iúil 05

  Imlitir 10/2005 - Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: Luathscor costas-neodrach a thabhairt isteach - Aibreán 05

  Imlitir 9/2005 - Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: Ráta athbhreithnithe i ndáil le hús iolraithe le húsáid chun aisíocaíochtaí chuig an Státchiste a ríomh - Aibreán 05

  Imlitir 8/2005: Athchóiriú ar Phinsean Seirbhíse Poiblí: Scéim nua chun blianta breise gairmiúla, teicniúla agus speisialtóra a bhronnadh ar chomhaltaí foirne iontrála nua den Státseirbhís agus den tSeirbhís Phoiblí. - Aibreán 05

  Bainistíocht Acmhainní

  +  Tá figiúirí foirne dheireadh na bliana an Gharda Síochána do 2011 – 2015 ar fáil anois anseo.
   +  Tá figiúirí foirne sibhialta míosúla briste síos de réir an ghráid agus an stáisiúin (bheadh siad seo faoi réir saincheisteanna póilíneachta agus slándála araon)

  + Cuirfear comhaid phearsanra do Ghardaí agus do Shibhialtaigh ar fáil do gach duine nuair a iarrtar iad. Áiríonn sé seo a gcuid taifid uile a bhaineann le foireann shibhialta agus a bpost maidir le liostaí aistrithe nó liostaí sinsearachta má iarrtar sin.

  Oifig na gCeapachán

  Cuirfimid an méid seo a leanas ar fáil do gach earcaí ar iarratas ón duine sin.

  Cóip den fhoirm iarratais
  Cóip dá dtuairisc leighis
  Cóip dá dtorthaí PCT
  Ríomhphoist a seoladh chuig an iarratasóir nó a sheol an t-iarratasóir
  Cóipeanna d'aon chomhfhreagras a eisíodh dóibh ó oifig na gceapachán
  Comhaid maidir le Bulaíocht agus Ciapadh / Gearán

  >  Tá duine ar bith a agraíonn Beartas/Nósanna Imeachta Bulaíochta/Ciaptha/Géarán i dteideal eolas a bhaineann leo féin amháin. Is féidir leis an ngearánaí agus an gearánaí amháin cóip den ghearán a iarraidh.

  > Cuirfear gach Imlitir / Treoir a bhaineann leis na próisis seo ar fáil.

   Comhaltaí Sibhialta

  Dínit ag an Obair - Beartas Frithbhulaíochta, Ciapadh agus Ciapadh Gnéis do Státseirbhís na hÉireann.

  Imlitir 11/2001 – Nósanna Imeachta Gearáin Athbhreithnithe

  Scéim Íocaíochta Dochtúirí  

  Tá dochtúirí atá faoi réir na scéime seo i dteideal eolas a bhaineann leis na costais a thabhaíonn siad. Foilsítear aon imlitir a bhaineann leis an scéim ar láithreán gréasáin DPER.

  Saincheisteanna Caidrimh Thionsclaíoch

  Foilseoimid gach comhaontú ginearálta, mar shampla. Páirc an Chrócaigh, Bóthar Haddington.
  Imlitir 08/2010: Scéim ath-imlonnaithe ina leagtar amach socruithe le cur i bhfeidhm sa Státseirbhís agus idir an Státseirbhís agus Comhlachtaí Státurraithe Neamhthráchtála (NCSSB) mar a leagtar amach i gComhaontú na Seirbhíse Poiblí 2010-14 (Comhaontú Pháirc an Chrócaigh)

  Imlitir 13/2014: Comhaontú Cobhsaíochta na Seirbhíse Poiblí 2013 ... 2016 (Comhaontú Bóthar Haddington) agus an tAcht um Bearta Airgeadais Éigeandála ar Mhaithe le Leas an Phobail 2013 - Feidhm alt 2.24 agus alt 2.25 de Chomhaontú Bhóthar Haddington maidir le gach comhalta foirne seachas Múinteoirí agus SNAanna atá fostaithe ag ETBanna

  Oifigeach Idirchaidrimh Míchumais

  In 2014, dhearbhaigh 66 (2.747%) comhalta foirne sibhialta go bhfuil míchumas ag dul dóibh.
  In 2014 - Ceannaíodh Cathaoir Eirgeanamaíoch amháin chun freastal ar chomhaltaí foirne sibhialtacha san ionad oibre.
  Disciplín

  Imlitir 14/2006: Athbhreithniú ar Chód Araíonachta na Státseirbhíse de réir Acht Rialaithe na Státseirbhíse (Leasú) 2005
   
  Cé go ndearnadh an cúram is fearr chun na himlitreacha ábhartha go léir a áireamh, d'fhéadfadh go mbeadh imlitreacha bhreise ar fáil ar láithreán gréasáin na Roinne Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe.