Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

Beartaíocht Speisialta agus Ceannasaíocht Oibríochtaí

Bunaíodh Beartaíocht Speisialta agus Ceannasaíocht Oibríochtaí (STOC) i Lúnasa 2017 ag eascairt as roinnt moltaí a chuimsítear i dtuarascáil Chigireacht an Gharda Síochána ‘Póilíneacht in Éirinn a Athrú’.

Is é cuspóir STOC chun póilíneacht a dhéanamh níos sábháilte trí airm thine speisialaithe agus seirbhísí nach bhfuil chomh Marfach céanna a sholáthar, le haghaidh teagmhais gan choinne ina measc, ar nós glaonna 999 agus le haghaidh oibríochtaí réamhphleanáilte. Tá roinnt foirne speisialaithe ag STOC faoina cheannas, an has a uimhir of speisialtóir foirne faoi its command ina measc an tAonad Práinnfhreagartha (ERU), an tIdirbheartaí Náisiúnta agus laistigh de Bhaile Átha Cliath, an tAonad Tacaíochta faoi Airm (ASU). Tá ról rialachais ag STOC, chomh maith, do na ASUanna atá lonnaithe lasmuigh de Bhaile Átha Cliath mar gheall go mbainistítear iad seo go háitiúil mar acmhainní réigiúnacha. 

ASU

Cuirfear na hathruithe a bhaineann le STOC i bhfeidhm go hincriminteach i gcaitheamh an chéad dhá bhliain amach romhainn. Áirítear leo bainistíocht a dhéanamh ar aonaid speisialaithe, ar nós an ERU agus an ASU agus bealaí nua chun airm thine speisialaithe agus seirbhísí nach bhfuil chomh Marfach céanna a sholáthar.

Baineann an chéad athrú leis an mbealach a bhainistímid an fhreagairt luathchéime ar theagmhais chriticiúla agus ina bhfuil baint ag airm thine. Tá STOC, i gcomhar leis an Lárionad Cumarsáide ag Cearnóg Fhearchair, ag oibriú chun Ceannasaíocht Teagmhas Criticiúil agus Airm Thine (CFIC) a bhunú do Réigiún Bhaile Átha Cliath. Déanfaidh Riarthóirí, ar cuireadh oiliúint orthu i dtaobh samhail chinnidh airm thine, STOC agus acmhainní eile Garda a bhainistiú lena chinntiú go dtugtar an tasc is is cuí d’fhreagróirí chun déileáil le teagmhais thromchúiseacha

Ina theannta sin, cruthóidh STOC bealaí nua chun oibríochtaí réamhbheartaithe a bhainistiú trí chomhairle shaineolaí a sholáthar lena chinntiú go n-úsáidtear na foirne cearta STOC nuair a bhíonn gá leis. Déanfaidh cúloifig taifeadadh agus iniúchadh ar shonraí faoi oibríochtaí réamhbheartaithe airm thine lena chinntiú go dtacaíonn STOC leis an bpobal agus le comh-Ghardaí. Tá STOC faoi stiúir Ard-Cheannfort Bleachtaireachta a thuairiscíonn leis an gCoimisinéir Cúnta, Slándáil agus Faisnéis (S&I). Aithnítear an défhreagracht atá orainn, trí STOC a shuíomh faoi S&I, i dtaobh slándála agus póilíneachta araon agus tugann sé tús áite dár ról chun slándáil an Stáit a chosaint.

  An tAonad Tacaíochta faoi Airm i Réigiún Cathrach Bhaile Átha Cliath (RCBÁC)RSU2 

An 14 Nollaig 2016, seoladh an tAonad Tacaíochta faoi Airm i RCBÁC faoi rialú Ard-Cheannfort Bleachtaireachta an Aonaid Speisialta Bhleachtaireachta. Bhí an tAonad an-ghníomhach ó bunaíodh é ag cabhrú le haonaid áitiúla chun barántais a fhorghníomhú, patróil ard-infheictheachta, teagmhais gan choinne agus seicphointí faoi Oibríocht Hybrid. 

ASU_