Úsáidtear fianáin ar an suíomh gréasáin seo chun d'eispéireas brabhsála a fheabhsú agus chun eolas a bhailiú faoin úsáid a bhaineann tú as an suíomh seo chun an tseirbhís atá á soláthar againn a fheabhsú. Mura nglactar le fianáin ní oibreoidh gnéithe áirithe den suíomh, cosúil le físeán. Tabhair cuairt ar leathanach ár bPolasaí Fianáin más mian leat tuilleadh eolais a fháil faoin úsáid a bhainimid as fianáin.

An Biúró um Shócmhainní Coiriúla

The Criminal Assets Bureau is based at Harcourt Square

Bunaíodh an Biúró um Shócmhainní Coiriúla (an CAB) i 1996. Is é sainchúram an Bhiúró chun tabhairt faoi imscrúduithe ar fháltais amhrasta iompair choiriúil. Sainaithníonn an CAB sócmhainní daoine a eascraíonn, (nó a mheastar a eascraíonn), go díreach nó go hindíreach ó iompar coiriúil. Ansin téann sé i mbun an ghnímh chuí chun na sócmhainní agus fáltais a n-iompair choiriúil a bhaint de na daoine siúd nó a dhiúltú do na daoine siúd. Is é an bonn dlíthiúil atá leis an ngníomh seo an tAcht um Fháltais ó Choireacht, 1996 arna leasú ag Acht 2005, agus an reachtaíocht Leasa Shóisialaigh agus reachtaíocht na gCoimisinéirí Ioncaim.

Úsáideann an CAB cur chuige ilghníomhaireachta ildisciplíneach comhpháirtíochta ina chuid imscrúduithe ar fháltais amhrasta iompair choiriúil. Oibríonn sé go dlúth le gníomhaireachtaí idirnáisiúnta imscrúdaithe coireachta, agus d’éirigh leis díriú ar fháltais na coiriúlachta eachtraí ó thíortha ar nós SAM agus na Ríochta Aontaithe.

Oibríonn an CAB le comhlachtaí idirnáisiúnta, chomh maith, ar nós an Choimisiúin Eorpaigh agus Ghréasán Idirghníomhaireachta Camden um Aisghabháil Sócmhainní (CARIN). Gréasán neamhfhoirmiúil de ghníomhaireachtaí forfheidhmithe dlí é CARIN, a roinneann eolas agus faisnéis faoi conas sócmhainní a rianú i mballtír. Cruthaíonn seo tairbhí suntasacha sa limistéar idirnáisiúnta ón gcur chuige ilghníomhaireachta seo.

Tá coirpigh ag éirí níos sciliúla i gcónaí le torthaí a n-iompair choiriúil a cheilt. Chun na sócmhainní sin a shainaithint agus a rianú agus chun fianaise a chur i láthair os comhair na gCúirteanna, tá an méid seo a leanas déanta ag an CAB:

  • Aonad Anailíse an Bhiúró a bhunú
  • Glacadh le dea-chleachtais idirnáisiúnta i limistéar na hAnailíse Fóiréinsí
  • Glacadh le húsáid a bhaint as oiliúint bharrfheabhsaithe

Díríonn aistriú beartais i dtreo iarratais níos luaithe nó ar réamhiarratas a bhaineann le sócmhainní ar luach níos ísle ar choirpeach ag a bhfuil rangú níos meánaí ná mar a díríodh air go dtí seo. Cé go bhféadfadh nach mbainfeadh an cur chuige seo torthaí fairsinge airgeadais amach, léiríonn sé cumas an CAB chun frithghníomhú do bhuarthaí an phobail áitiúil. Dá réir, meastar gurb ionann an cur chuige seo agus úsáid éifeachtach a bhaint as acmhainní an CAB.

Comhordaíonn an CAB a straitéis féin laistigh de Phlean Póilíneachta agus de straitéis fhoriomlán an Gharda Síochána. Leanann sé ag tacú le tabhairt isteach chlár Próifíleoir Roinne an Gharda Síochána trí léachtaí, oiliúint agus saineolas a sholáthar. Ar a uain sin, faigheann sé faisnéis, eolas agus fianaise ó phróifíleoirí. Leanfaidh an CAB ag tacú le agus le húsáid a bhaint as torthaí an chláir seo.

Tá fáil ar Thuarascálacha Bliantúla le roinnt blianta anuas de chuid an CAB i Mír na bhFoilseachán ar láithreán gréasáin an Gharda Síochána.

Sheol Sócmhainní Coiriúla Biúró láithreán gréasáin neamhspleách agus is féidir teacht air anseo.

Is féidir teagmháil a dhéanamh leis an CAB ag an seoladh seo a leanas:

Príomhoifigeach an Bhiúró

An Biúró um Shócmhainní Coiriúla

Cearnóg Fhearchair

Sráid Fhearchair

Baile Átha Cliath 2

D02 DH42

Guthán: +353 1 6663266

Fax: +353 1 6663296